نویسنده: help ارسال نامه

وب سایت: http://help.7gardoon.com

با هفت گردون ثروتمند شوید 5

سه کار مهمی که مدیران مشاغل باید در طول روز انجام بدهند :

1. رشد و بهبود شخصی
2. مدیریت کارکنان (استخدام، اخراج، مدیریت انگیزه، بررسی عملکرد کارکنان)
3. رشد کسب و کار (مزیت های رقابتی که نسبت به رقبا دارند)

 |